Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

BTV31 om brandtætninger udgår i sin nuværende form

Udgivet: 20. marts 2023

Hvis man tidligere var i tvivl om, hvordan man skulle udføre en brandtætning, kunne man slå op i DBI Brandteknisk Vejledning 31 og få hjælp. Men med et skærpet funktionskrav i BR18 understøtter vejledningen ikke umiddelbart funktionskravet i BR18. Derfor udgår vejledningen i sin nuværende form fra DBI’s forlag. Læs mere om det og de muligheder, man i stedet kan benytte for at opfylde dokumentationskrav til brandtætninger.

Gem artikel Artikel gemt

Igennem mange år er Brandteknisk Vejledning 31 (BTV31) om brandtætninger blevet benyttet ved udførelse af brandtætninger ved gennembrydning af brandadskillende bygningsdele. For bygherrer, entreprenører og brandrådgivere har den været en hjælp til at udbyde, projektere og udføre arbejdet med brandtætninger. Vejledningen skabte et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold til daværende bygningsreglements funktionskrav ved hjælp af let tilgængelige og praktiske løsninger. 


Med indførelse af BR18 blev der indført et skærpet funktionskrav, hvor brandtætningen skal tage udgangspunkt i den konkrete bygningsdels brandmodstandsevne. Det betyder, at flere af de generiske løsningseksempler i BTV31 ikke umiddelbart lever op til funktionskravet i BR18.    

»Vejledningen kan ikke anvendes direkte i BR18-byggeri.«
Thomas Larsen, brandtekniker i Brandteknisk Driftsrådgivning, DBI

- Vejledningen kan ikke anvendes direkte i BR18-byggeri. For den indeholder henvisninger til og om f.eks. stærkstrømsregulativer, undtagelser for etagebyggeri og ensidige gennemføringer, som ikke længere er gangbart under BR18, siger Thomas Larsen, der er brandtekniker i Brandteknisk Driftsrådgivning i DBI.

DBI har derfor besluttet, at BTV31 i sin nuværende form ikke længere kan købes fra DBI’s forlag.

Op til entreprenør, bygherre og certificeret brandrådgiver

Ikke alle har opfattet de ændringer, som BR18 medfører, og selvom det ganske vist bliver sjældnere, henvises der fortsat til BTV31 i den brandtekniske dokumentation eller udbudsmateriale ved nybyggeri. Det er dog forståeligt, at nogle gerne vil holde fast i vejledningen.

- Benyttes der godkendte produkter og løsninger, skal man læse anvisningerne og produktinformation fra ende til anden for at vide, hvordan man skal bruge produkterne, eller om produktets anvendelsesområde er opfyldt. Så det er vanskeligere for bygherrer og entreprenører end tidligere. Og især på byggerier, hvor der benyttes forskellige produkter til tætninger, som skal anvendes på forskellige måder, ser vi mange fejl ved brandteknisk gennemgang, siger Thomas Larsen.

Opgaven med at sætte sig ind i den helt rette anvendelse af produkterne påhviler bygherre, entreprenør og den certificerede brandrådgiver.

- Når BTV31 ikke længere er tilgængelig, efterlader det et tomrum og en frustration nogle steder. Samtidig findes der produkter med utilstrækkelig dokumentation – det gælder f.eks. for tætninger i huldæk. Der må man undersøge muligheden for at få udført en brandteknisk bedømmelse eller udvidet anvendelse, der kan tjene som tilstrækkelig dokumentation. Men der vil også være områder, hvor man ikke kan gøre som tidligere, siger Lars Vædeled Roed, der er brandteknisk rådgiver hos DBI.

Behov for generiske løsninger

Er der behov for et let tilgængeligt opslagsværk af brugbare brandtætningsløsninger med tilstrækkelig dokumentation, kan der evt. udarbejdes en samling af generiske løsninger, som man med sikkerhed ved fungerer – uden at de dog er produktspecifikke. Løsningerne kan både være til traditionelle og nye typer bæredygtige konstruktioner.

- Det er muligt at opnå dokumentation for en række løsninger til tætninger, der kan opfylde de præaccepterede krav i BR18, og gøre dem til alment teknisk fælleseje. Løsningerne skal være robuste, lidt overdimensionerede, og dokumentationen skal være baseret på tests, siger Lars Vædeled Roed og tilføjer:

- Vi vil gerne invitere byggebranchen til en dialog om den mulighed – og om, hvad der ellers kan gøres for at gøre det nemmere for certificerede brandrådgivere, bygherrer og entreprenører, siger han.

Hvordan opfyldes dokumentationskrav til brandtætninger?


Der kan være forskellige metoder i alle brandklasser, der kan tages i anvendelse i forbindelse med byggesager efter BR18.


Fravigelser

Er der tale om en brandtætning, der ønskes udført på anden måde eller i henhold til tidligere anvendte metoder, kan der i den brandtekniske dokumentation beskrives en mindre fravigelse jf. BR18 Vejledning til kapitel 5, pkt. 1.6.4. Her skal den certificerede brandrådgiver blot være opmærksom på, at der i Brandklasse 2 ikke kan fraviges fra brandtætninger i bærende konstruktioner. Ved flere fravigelser eller fravigelsesbeskrivelse i f.eks. bærende konstruktioner vil dette kunne udføres i Brandklasse 3 og 4.

  • F.eks. kan der i fravigelsesbehandlingen henvises til udførelse efter principperne i BTV31, såfremt der er tale om en brandcellevæg med uklassificeret glas i henhold til præaccepterede løsninger, hvor der udføres rørgennemføring over nedhængt loft og ensidig gennemføring i gipspladevæg (installation af forfradåser).
  • Selve udførelse kan ske i henhold til det benyttede henvisningsmateriale og bør være omfattet af byggeriets kontrolplan som særligt kontrolpunkt.


Brandtætninger med godkendte løsninger og produkter

Ved brandtætninger med brug af godkendte løsninger og produkter, der er dokumenteret ved en ETA og eventuelt CE-mærkning, skal den certificerede brandrådgiver i samarbejde med den projekterende ved udarbejdelsen af den brandtekniske dokumentation og projektering være bevist om de produktløsninger, der foreskrives. Herunder om de godkendte produkters anvendelsesområde (Field of Application) passer med den konkrete løsning.

  • Findes der anvendelige godkendte produktløsninger, skal de anvendes som beskrevet i leverandørens anvisninger og bør være omfattet af byggeriets kontrolplan.


Anvendelse uden for anvendelsesområdet

Er der tale om en brandtætning, der ikke er omfattet af et produkts anvendelsesområde, kan der foretages en test af et udvidet anvendelsesområde eller en bedømmelse på baggrund af testrapporter fra et akkrediteret laboratorium, som kan medføre en tilstrækkelig dokumentation ved beståelse.

  • Er der i et byggeri f.eks. anvendt en løsning, der ikke lever op til funktionskravet i BR18, kan en efterfølgende bestået test sikre tilstrækkelig dokumentation.
  • Bedømmelse af testrapporter med henblik på andet anvendelsesområde sker med baggrund i BR18 Vejledning til kapitel 5, pkt. 8.7 b.
  • Generelt skal der foreligge en udførelsesinstruktion, og gennemføringen bør være omfattet af byggeriets kontrolplan som særligt kontrolpunkt.


1-til-1-udskiftning

Ved f.eks. ombygninger eller reparationer, hvor der er tale om 1-til-1-udskiftning af komponenter, kan eksisterende brandmæssige, lovlige forhold bibeholdes. Der henvises til BR18 Vejledning til kapitel 5, pkt. 1.6.10

Generelt anbefales det, at selve udførelseskontrollen foretages af kvalificerede personer inden for fagområdet.

Anders Frost-Jensen

Anders Frost-Jensen

Direktør for Infrastruktur & Kvalitet

Tlf.: 20 25 65 52

afj@brandogsikring.dk

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING