Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Brandsikringsanlæg

DBI udfører akkrediterede årlige- og førstegangsinspektioner af næsten alle former for brandsikringsanlæg. En inspektion er din sikkerhed for at anlæggene fungerer som de skal.  For mange brandsikringsanlæg er det et krav, at de årligt inspiceres af en akkrediteret og uvildig virksomhed.

Alle brandsikringsanlæg inspiceres efter gældende regler for det enkelte anlæg.

Som anlægsejer eller er driftsansvarlig, har du ansvaret for den daglige drift af brandsikringsanlæg og skal samtidig at sørge for, at de bliver inspiceret og godkendt én gang om året.

Anlæggene skal godkendes årligt hvis:

  • anlægget er et krav fra brandmyndighederne
  • det fremgår af redningsberedskabets tilslutningsbetingelser, at anlægget skal inspiceres
  • forsikringsselskabet stiller krav om årlig inspektion

Inspektionen

En inspektion omfatter en gennemgang af jeres brandalarmanlæg i forhold til komponenter, bygningsindretning og -brug. Inspektionerne fungerer også som kontrol af dokumentationen for, at den påkrævede vedligeholdelse, er overholdt.

DBI’s inspektører samarbejder med jer, så I opnår fortrolighed med anlæggene, således, at anlægget/anlæggene virker den dag, der skulle blive brug for det .

Rapporten

Efter inspektionen udarbejder DBI en rapport. Denne rapport er også din dokumentation over for myndighederne, der beviser at anlægget/anlæggene er i orden.
Læs mere
BR18
Siden d.15. april 2021 sender DBI ikke længere inspektionsrapporter til det stedlige Redningsberedskab. De har derfor ikke længere adgang til ’Mit DBI’. Alle meddelelser om kategori A-fejl og manglende udbedring af kategori B-fejl sendes til kommunalbestyrelsen (byggesagsområdet). 
Få dit brandsikringsanlæg inspiceret af DBI.

Oversigt over brandsikringsanlæg
Automatisk branddørlukningsanlæg (ABDL)
Røgdetektorstyrede holdemagneter, som lukker en branddør i tilfælde af brand eller røgudvikling.
Automatisk
brandalarmanlæg (ABA)
Anlæg baseret på røg- eller termodetektorer, som opdager røg- og varmeudvikling og automatisk tilkalder brandvæsenet.
Automatisk
gasalarmanlæg (AGA)
Anlæg, der typisk anvendes i forbindelse med opbevaring eller anvendelse af brandbare væsker.
Automatisk
rumslukningsanlæg (ARS)
Slukningsanlæg, der typisk installeres i serverrum eller andre rum, der er følsomme over for vand.
Varslingsanlæg (AVA)
Anlæg, der med lyd eller tale varsler personer i en bygning om, at der er opstået en farlig situation, og at bygningen skal forlades.
Automatisk
brandventilationsanlæg (ABV)
Anlæg, der er installeret med henblik på at: 
  • øge personsikkerheden
  • røgudlufte for at sikre redningsberedskabets primære indsatsveje
  • hindre brandudbredelse fra et røglag
  • sikre, at bygningsdele ikke påvirkes kritisk af en brand.

Tryksætningsanlæg (ATA)

System, der anvendes til at sikre f.eks. flugtvejstrapper i høje bygninger (tidligere: overtryksventilation (OTV)).

Atriumsprinkling
Kombination af et sprinkleranlæg og et brandalarmanlæg til beskyttelse af et område, hvor f.eks. lofthøjden umuliggør anvendelsen af traditionelle sprinklere.
Panik- og flugtvejsbelysningsanlæg
DBI er akkrediteret til at udføre inspektioner

Læs mere
Gennemgang af mitDBI
Gennemgang af mitDBI

MitDBI

Hvis du får foretaget dine inspektioner af DBI, får du automatisk adgang til ”MitDBI”, der giver dig et overblik over status på dine anlæg og dine DBI-inspektioner.  Desuden kan du melde dine anlægsfejl udbedret og eventuelt lægge en opgave ud til din serviceinstallatør.

Kontakt DBI Inspektion:
Tlf.: 36349000
E-mail:   Inspektion@brandogsikring.dk


Login

Er du driftsansvarlig for et eller flere brandsikringsanlæg?

I Bygningsreglementet er der krav til bygningsejer og den driftsansvarlig person, der har ansvaret for brandtekniske foranstaltninger i deres bygning.  

Læs mere 

Oversigt over ABA-inspektører i DBI

Få et overblik over de inspektører i DBI, der inspicerer ABA-anlæg. Her finder du en geografisk oversigt over vores teams. 

Læs mere 

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING