Brandsikringsanlæg

DBI udfører akkrediterede årlige- og førstegangsinspektioner af næsten alle former for brandsikringsanlæg. En inspektion er din sikkerhed for at anlægget fungerer som det skal.  For mange brandsikringsanlæg er det et krav, at de årligt inspiceres af en akkrediteret og uvildig virksomhed.

Alle brandanlæg inspiceres efter gældende regler for det enkelte anlæg.

Anlægsejer eller den driftsansvarlige person, har ansvaret for den daglige drift af brandsikrings–anlægget og skal samtidig at sørge for at anlægget bliver inspiceret og godkendt én gang om året.

Anlægget skal godkendes årligt hvis:

  • anlægget er et krav fra brandmyndighederne
  • det fremgår af redningsberedskabets tilslutningsbetingelser, at anlægget skal inspiceres
  • forsikringsselskabet stiller krav om årlig inspektion

Inspektionen

En inspektion omfatter en gennemgang af jeres brandalarmanlæg i forhold til komponenter, bygningsindretning og -brug. Inspektione fungerer også som kontrol af den årlige vedligeholdelse af anlægget, der er udført af en installatør.

DBI’s inspektører samarbejder med jer, så I opnår fortrolighed med anlæggene. Derfor kan I være sikre på, at anlægget virker, hvis der er brug for det.

Rapporten

Efter inspektionen udarbejder DBI en rapport. Denne rapport er også jeres dokumentation over for myndighederne at anlægget er i orden.
BR18

Med udgangspunkt i de lovgivningsmæssige tilpasninger i BR18 vil DBI fra den 15. april 2021 ikke længere sende inspektionsrapporter til det stedlige Redningsberedskab, ligesom der heller ikke længere vil være adgang til ’Mit DBI’.


Fremover vil meddelelse om kategori A-fejl og manglende udbedring af kategori B-fejl blive tilsendt kommunalbestyrelsen (byggesagsområdet).

Få dit brandsikringsanlæg inspiceret af DBI.

Oversigt over brandsikringsanlæg
Automatisk branddørlukningsanlæg (ABDL)
Røgdetektorstyrede holdemagneter, som lukker en branddør i tilfælde af brand eller røgudvikling.
Automatisk
brandalarmanlæg (ABA)
Anlæg baseret på røg- eller termodetektorer, som opdager røg- og varmeudvikling og automatisk tilkalder brandvæsenet.
Automatisk
gasalarmanlæg (AGA)
Anlæg, der typisk anvendes i forbindelse med opbevaring eller anvendelse af brandbare væsker.
Automatisk
rumslukningsanlæg (ARS)
Slukningsanlæg, der typisk installeres i serverrum eller andre rum, der er følsomme over for vand.
Varslingsanlæg (AVA)
Anlæg, der med lyd eller tale varsler personer i en bygning om, at der er opstået en farlig situation, og at bygningen skal forlades.
Automatisk
brandventilationsanlæg (ABV)
Anlæg, der er installeret med henblik på at: 
  • øge personsikkerheden
  • røgudlufte for at sikre redningsberedskabets primære indsatsveje
  • hindre brandudbredelse fra et røglag
  • sikre, at bygningsdele ikke påvirkes kritisk af en brand.

Tryksætningsanlæg (ATA)

System, der anvendes til at sikre f.eks. flugtvejstrapper i høje bygninger (tidligere: overtryksventilation (OTV)).

Atriumsprinkling
Kombination af et sprinkleranlæg og et brandalarmanlæg til beskyttelse af et område, hvor f.eks. lofthøjden umuliggør anvendelsen af traditionelle sprinklere.
Panik og flugtvejsbelysnings
DBI er akkrediteret til at udføre inspektioner

MitDBI

Hvis du får foretaget dine inspektioner af DBI, får du automatisk adgang til ”MitDBI”, der giver dig et overblik over status på dine anlæg og dine DBI-inspektioner.  Desuden kan du melde dine anlægsfejl udbedret og eventuelt lægge en opgave ud til din serviceinstallatør.

Kontakt DBI Inspektion:
Tlf.: 36349000
E-mail:   Inspektion@brandogsikring.dk


Login
Gennemgang af mitDBI
Gennemgang af mitDBI

FIND EN KONTAKTPERSON

DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre

Tlf. 36 34 90 00
E-mail: dbi@brandogsikring.dk


KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn