Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

Ny proces og nye roller for brandrådgivere med BR18

Udgivet: 15. december 2021

Med BR18 omfatter brandrådgiverens arbejde hele byggeprocessen – og nu ikke blot i de indledende faser. Samtidig er der klare rammer for, hvilken dokumentation der skal udarbejdes, hvornår og til hvem.

Gem artikel Artikel gemt
Brandrådgiveren er med i alle faser af byggeriet.

Engang var brandrådgiverens arbejde stort set ovre, når byggetilladelsen var sikret, og byggeriet gik i gang. Som brandrådgiver hørte man sjældent mere derefter – og ofte kun ved udarbejdelse af drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan for byggeriet, eller hvis byggeriet ikke var opført i overensstemmelse med byggetilladelsen. Sådan er det ikke med BR18, der har forandret byggeprocessen med klare krav til dokumentation og overlevering, hvilket har gjort, at brandrådgiveren er inddraget i alle trin.

- BR18 har nogle klart definerede faser i et byggeri – design, projektering og udførelse – og nogle klare snitflader mellem dem. Det er primært i designfasen, at brandrådgiveren er involveret, fordi byggeriet skal have bestemt bygningsklasse og anvendelseskategori og samtidig indplaceres i en brandklasse baseret på brandbelastning, risikoklasse, dokumentationsmetode og bygningens kompleksitet, siger Janne G. Frederiksen, brandteknisk rådgiver hos DBI, og fortsætter:

- Derudover skal det dokumenteres, hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionelt, så beredskabet kan udføre en evt. indsats i bygningen. Til sidst udarbejder brandrådgiveren en brandstrategirapport for det opførte byggeri.

Funktionsbeskrivelse og brandplan

Dermed er bygherren klædt på til at søge en byggetilladelse, og overleveringen til det projekterende led består i brandrådgiverens funktionsbeskrivelse til bygningen.

»BR18 har nogle klart definerede faser i et byggeri – design, projektering og udførelse – og nogle klare snitflader mellem dem.«
Janne G. Frederiksen

- Den indeholder en række ydeevnekriterier til bygningen, dens brandsektionering, brandtekniske anlæg m.m. Funktionsbeskrivelsen er tung og understøttes derfor af en brandplan for bygningen, som er mere visuel, siger Lars Vædeled Roed, der er brandteknisk rådgiver hos DBI.

I projekteringsfasen omsætter arkitekter, ingeniører og andre rådgivere funktionsbeskrivelsen og brandplanen til tegninger og arbejdsbeskrivelser med forslag til specifikke materialer og komponenter, som ligger til grund for udførelsen.

Afvigelser opdages hurtigt

Projekterings- og udførelsesfasen understøttes af kontrolplaner, der skal sikre, at funktionsbeskrivelsen bliver til virkelighed.

- Kontrollen er en dynamisk og løbende proces, og noget foregår allerede ved ansøgningen om byggetilladelse. Der er krav om yderligere kontrol af den brandtekniske dokumentation og brandsikringstiltag i både design-, projekterings- og udførelsesfasen for at sikre opfyldelse af brandkravene, og det er også klart, hvem der har ansvar for at udføre den i de forskellige faser. Det er en hjælp til de projekterende og udførende parter, siger Janne G. Frederiksen.

Den nye, klart beskrevne proces kan lyde statisk, men faktisk gør den det netop muligt at tilpasse byggeriet undervejs.

- Med kontrolplanerne opdager man hurtigere end tidligere, hvis man afviger fra det planlagte, eller der opstår behov for en anden løsning. Dermed kan man gå baglæns i processen for at finde andre løsninger. Er afvigelserne ikke håndteret, kan den certificerede brandrådgiver ikke lave sluterklæringen, og uden den kan der ikke gives ibrugtagningstilladelse, siger Lars Vædeled Roed og fastslår:

- Den nye proces betyder, at de udførende skal vænne sig til kontrol af bygningen og anlæg inden ibrugtagelsen. For brandrådgiveren skal have helt styr på dokumentationen inden sluterklæringen.


Mere dynamisk byggeproces

Tidligere var næsten al brandrådgiverens arbejde relateret til byggetilladelsen, hvor det nu er mere jævnt fordelt fra start til slut.

- Brandrådgiveren spiller stadig en vigtig rolle i designfasen og kan i højere grad end før blive involveret i både projekterings- og udførelsesfasen, bl.a. i forbindelse med rådgivning om materialevalg. Funktionsbeskrivelsen er dynamisk, hvilket giver god mening, for så kan udformningen af byggeriet køre lidt frem og tilbage mellem parterne i en iterativ proces. Det giver det bedste byggeri, siger Janne G. Frederiksen og fortsætter:

- På den måde er funktionsbeskrivelsen ikke et helligt dokument, for det er først endeligt ved ibrugtagningen. Det er muligt at foretage ændringer i byggeriet hurtigt og tilpasse dokumentationen derefter, og det gør hele byggeprocessen mere dynamisk, siger hun.

»Den nye proces betyder, at de udførende skal vænne sig til kontrol af bygningen og anlæg inden ibrugtagelsen.«

Både bekvemt og forstyrrende

Så længe de potentielle forandringer ikke ændrer ved brandklassen, og byggeriet er indsatstaktisk traditionelt, er det ikke nødvendigt at gå til kommunen for at få opdateret byggetilladelsen, og den certificerede rådgiver bør kunne håndtere forandringerne i bygningens brandstrategi.

- Ud over at give en mere fleksible byggeproces gør BR18 det også helt tydeligt, hvem de forskellige dokumenter i byggeprocessen er rettet imod. Kravene til indholdet er mere eksplicitte og fungerer næsten som en indholdsfortegnelse for, hvad der skal med, siger Lars Vædeled Roed og uddyber:

- Det er bekvemt i mange tilfælde, men de formelle krav kan også virke forstyrrende. Især ved mindre projekter, hvor dokumentationskravet er blevet større, og bygningsejere eller de udførende finder det relativt omkostningstungt. De nye krav kan gøre det sværere og dyrere for privatpersoner at bygge om eller til i deres egne huse, siger Lars Vædeled Roed.

Bolig – og Planstyrelsen arbejder på ændringer i BR18 og de tilhørende vejledninger, der skal udvide rammerne for byggeri, der kan indplaceres i brandklasse 1.

Janne Frederiksen

Janne G. Frederiksen

Afdelingsleder - Brandteknisk rådgivning
Civilingeniør, Ph.d.

Tlf.: 61 97 24 15

jgf@brandogsikring.dk

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING