Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

Brandisolering af kanaler og gennemføringer

Udgivet: 15. juni 2023

Nye krav til den brandtekniske dokumentation for ventilationskanaler har medført spørgsmål om den korrekte anvendelse af kanalerne. Reglerne på området er også lidt spidsfindige, men faktisk findes der flere acceptable løsninger.

Gem artikel Artikel gemt
DBI kan udføre de nødvendige prøvninger, foretage vurderinger efter 8.7b og rådgive om, hvordan man lever op til kravene i DS 428.DBI kan udføre de nødvendige prøvninger, foretage vurderinger efter 8.7b og rådgive om, hvordan man lever op til kravene i DS 428.

Med de nye krav til den brandtekniske dokumentation for ventilationskanaler er der opstået usikkerhed på markedet om, hvordan man egentlig lever op til kravene i DS 428, der handler om brandsikring af ventilationsanlæg. Overgangsperioden mellem de gamle og nye klassifikationer er udløbet, og dermed kommer produkter nu på markedet med den nye type dokumentation. Det har skabt tvivl i forbindelse med anvendelsen.

- Tidligere skulle kanaler leve op til et konkret materialekrav om et smeltepunkt på mindst 850 grader. Nu er der tale om funktionskravene E60 eller EI30/E60. Det vil sige, at der ikke må være integritetssvigt i 60 minutter, og at overfladetemperaturen ikke må være for høj i 30 minutter, fortæller Malthe Klint, der som ingeniør i DBI’s brandtestafdeling udfører brandtests af ventilationssystemer.

Ikke en del af BR18’s Kapitel 5

En del af uklarheden på området skyldes også, at det falder lidt mellem to stole. Og så alligevel ikke. For selvom BR18’s Kapitel 5 – Brand, der, som navnet antyder, generelt indeholder alt om brandkrav, er det faktisk i Kapitel 22 om ventilationskanaler, man ad omveje finder kravene til kanalerne.

- Her henvises der til, at de skal udføres i overensstemmelse med DS 428. Kravet er præskriptivt og kan kun fraviges med en dispensation fra den lokale kommunalbestyrelse, fortæller Lars Vædeled Roed, der er brandteknisk rådgiver hos DBI.

Der er ikke en direkte kobling mellem Kapitel 22 og Kapitel 5 i selve kapitlerne, men det er der i vejledningen til BR18 ‘Dokumentation af bygningsreglementets tekniske bestemmelser i forbindelse med færdigmelding af byggeriet’. Her beskrives bl.a. den dokumentation, der skal være på plads ved et byggeris færdigmelding. Den omfatter bl.a. brandstrategi, som igen omfatter funktionsbeskrivelse og ydeevnekrav, herunder til ventilationskanaler. De ydeevnekrav fremgår af DS 428.

- Hvordan de krav opfyldes, er ikke en del af det certificerede virke, da ventilationskanaler ikke er en del af kapitel 5. Den certificerede ydelse omfatter blot at gøre opmærksom på kravene, og at de skal efterleves. Så er det op til den udførende eller projekterende at anføre i udførelsesgrundlaget, hvordan de er opfyldt, siger Lars Vædeled Roed og fortsætter:

- Det er heller ikke som udgangspunkt den certificerede brandrådgivers opgave at kontrollere udførelsen, men det kan være god rådgivning at hjælpe med at finde de rette løsninger. Der er behov for det i markedet, og det er efterspurgt, men det ligger ud over den certificerede ydelse. Det er en opgave, som DBI gerne assisterer med.

Tilsvarende sikkerhedsniveau

Ifølge DS 428 skal gennemføringer for ventilationskanaler udføres efter afsnit 3.16 i DS 428. Det vil sige, at brandtestede kanaler brandtætnes efter producentens anvisninger, og brandisolerede kanaler efter isoleringsproducentens anvisninger. Derfor skal produkterne være prøvet efter EN 1366-1, som gælder for både brandisolerede og ikke-brandisolerede kanaler, og som klassificerer systemet som f.eks. E60 eller EI30/E60. Det gælder også tætningen mellem væg/dæk og kanal. Den skal udføres efter kanal- eller isoleringsproducentens anvisninger. Tætninger, der er dokumenteret efter EN 1366-3, har ikke dokumenteret samme sikkerhedsniveau, når de anvendes på ventilation.

»Er der ikke et samlet klassificeret system, skal der ifølge DS 428 på anden vis sikres et tilsvarende sikkerhedsniveau via brandtestede løsninger eller accepterede løsninger fra anerkendte vejledninger.«
Christian Bjerglund Andersen, funktionsleder i DBI’ brandtestafdeling

- Er der ikke et samlet klassificeret system, skal der ifølge DS 428 på anden vis sikres et tilsvarende sikkerhedsniveau via brandtestede løsninger eller accepterede løsninger fra anerkendte vejledninger. Mange af de spørgsmål, der handler om kanaler, går på, hvordan man sikrer et tilsvarende sikkerhedsniveau. Og det er helt forståeligt. For det er værd at bemærke, at det tekniske udvalg S-127 under DS, der har gennemgået spørgsmål på området, mener, at der ikke findes acceptable løsninger i de anerkendte vejledninger, siger Christian Bjerglund Andersen, der er funktionsleder i DBI’ brandtestafdeling.

Til trods for det er der flere muligheder for alligevel at opnå det tilsvarende sikkerhedsniveau.

- Man kan bl.a. anvende dokumentation fra et akkrediteret prøvningsinstitut efter DS/EN 15882-5, som indebærer prøvning af et kombineret brandtætningssystem med forskellige tests. Det giver en samlet klassifikation for forskellige brandtætningssystemer. Men det er også muligt at få udarbejdet en brandteknisk vurdering efter afsnit 8.7b i kapitel 8 i Bygningsreglementets Vejledning til Kapitel 5 – Brand. Den kan både være til generel anvendelse og til den specifikke anvendelse, siger Malthe Klint.

Forskellige tests og lempeligere krav

Desuden er der mulighed for at vurdere, om der er tale om tilsvarende sikkerhedsniveau for samlede installationer på baggrund af forskellige tests. Det kunne f.eks. være en kombineret brandtætning med VVS- og elinstallationer, der er testet efter DS/EN 1366-3 og kombineres med en eller flere ventilationskanaler, der er testet efter DS/EN1366-1. Her skal begge de brandtestede systemløsninger være udført med samme brandtætningsmetode – f.eks. brandgips, brandplade eller lignende.

Der er udvalgte steder, hvor kravene er mere lempelige, men alligevel vurderes at give tilstrækkelig sikkerhed.

- F.eks. kan der visse steder anvendes kanaler i klasse E60 uden krav til brandisolationsevnen, hvor der ellers er krav til EI60 for bygningsdele generelt, herunder ved brandtætning af andre tekniske installationer, siger Lars Vædeled Roed.

Ifølge DS 428 skal brandtestede kanaler brandtætnes efter producentens anvisninger.
Ifølge DS 428 skal brandtestede kanaler
brandtætnes efter producentens anvisninger.

Vurderingen kræver kompetencer

DBI kan udføre de nødvendige prøvninger, foretage vurderinger efter 8.7b og rådgive om, hvordan man som bygherre lever op til kravene i DS 428 – selvom det ligger uden for det certificerede virke.

- Teoretisk set kan man også som udførende eller projekterende part på et byggeri selv vurdere, om man lever op til det tilsvarende sikkerhedsniveau, da ventilationskanaler som sagt ikke er under BR18’s kapitel 5 og således ikke kræver en brandteknisk certificering. Dermed påtager man sig dog også et ansvar, siger Christian Bjerglund Andersen og uddyber:

- Man skal kende til forskellene mellem DS/EN 1366-1 og DS/EN 1366-3, og man skal selv stå på mål for, at den valgte løsning lever op til sikkerhedsniveauet. Det vil sige, at man skal nedfælde både argumentation og dokumentation for løsningen, og den tekst indgår i bygningens dokumentation, siger han.

Christian B. Andersen

Christian Bjerglund Andersen

Civilingeniør & funktionsleder

Tlf.: 21 12 35 99

can@dbigroup.dk

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING