Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

Flere projekter om brandimprægneret træ på vej

Udgivet: 1. juni 2021

Nu skal udfordringerne med ældning af brandimprægneret træ håndteres. Det skal ske gennem en hel række af løsningsorienterede projekter og aktiviteter, som alle har til formål at gøre det muligt at dokumentere brandegenskaberne for brandhæmmet træ over tid.

Gem artikel Artikel gemt
Træhuse

Projektet om ældning af træ med brandimprægnering, hvor DBI og Teknologisk Institut sidste år undersøgte standarden på området, kaster nu en hel række af planlagte aktiviteter af sig. Projektet viste nemlig, at væsentlige dele af standarden på området, EN 16755, er mangelfuld, når det kommer til at dokumentere, hvordan brandegenskaberne for brandimprægneret træ til udendørs beklædning udvikler sig, når produktet udsættes for vejrlig – medmindre man f.eks. udfører en SBI-test af det ældede materiale.

- Vi har fra start haft planer om en anden del af projektet. Interessen for området er stigende i branchen, fordi markedet for produkterne vokser og dermed også efterspørgslen efter god dokumentation. Første del af projektet har skabt megen debat, som vi håber at vende til noget positivt med anden del, der har et mere løsningsorienteret sigte. Nu inviterer vi virksomheder og rådgivere til at være en del af udviklingen og være med til at finde løsninger, siger Simon Sköld, der er Research Consultant hos DBI.

Projekt for 17 mio.

Det første projekt viste uhensigtsmæssigheder i den eksisterende standard. DBI og Teknologisk Institut gjorde den ansvarlige tekniske komité i EN-regi opmærksom på problemerne, og DBI er siden blevet medlem af den samme komité. Men det kan tage mange år at få standarden revideret, valideret og udbredt. Derfor er der behov for løsninger, som gør det muligt for producenter fortsat at komme på markedet med deres produkter, indtil standarden er revideret.

Præcisering vedr. ældningsstandarden EN 16755

I Brand & Sikring, nr. 1, 2021 bragte vi en artikel om DBI’s og Teknologisk Instituts projekt om ældning af brandimprægneret træ. I artiklens faktaboks på side 7 om ‘Problemer med EN 16755’ udtrykte vi os på en måde, som desværre har ført til nogle misforståelser. DBI mener således ikke, at “lever et produkt med højt optag af brandhæmmer op til standarden, lever det samme produkt med lavt optag automatisk op til standarden.” DBI mener derimod:

“Der er forskellige fortolkninger af standarden. Et testlaboratorie, som er akkrediteret til standarden, fortolker f.eks. metoden således, at en træart med højt optag af brandhæmmer, som bliver testet efter EN 16755 og består kriterierne i standarden, også automatisk lever op til EN 16755 med et lavere optag. DBI’s fortolkning er imidlertid, at en EN 16755-test kun dækker det optag af brandhæmmer, der var under EN 16755-testen (som beskrevet i standardens annex B.2).”

- Anden del af projektet er nærmere et helt program, hvor vi med en række aktiviteter vil forsøge at finde ud af, hvordan vi skaber tilfredsstillende dokumentation. Projektet skal se på udfordringer og dokumentation på både produkt-, standard-, og bygningsreglementsniveau, siger Simon Sköld.

Med de aktiviteter, der er lagt op til nu i samarbejde med Københavns Universitet og Teknologisk Institut, er budgettet for hele programmet ca. 17 mio. kr. Det er formentlig en del af forklaringen på, hvorfor der i dag ikke findes en bedre måde at dokumentere brandimprægneret træs egenskaber over tid. Det er simpelthen virkeligt dyrt at udvikle, og derfor søger gruppen bag projektet også delfinansiering fra en række fonde.

Interessen for træprodukter er stigende - og dermed også efterspørgslen på god dokumentation.

Laser, røntgen og modellering

Arbejdet er ambitiøst og vil omfatte en del teknologiudvikling.

- Meget af det, vi har planlagt, er banebrydende – f.eks. arbejdet med metoder til at fastholde brandimprægnering i træ over tid. Vi vil også forsøge at udvikle en måde at vurdere eksisterende træfacader ved hjælp af teknologi og data, der aldrig er blevet brugt til det før – som røntgenstråling, håndholdte kemiske analyser og spektroskopi, siger Simon Sköld.


Derudover skal der bl.a. ses nærmere på udvaskning af imprægneringsmidler fra træ ved naturlig ældning, og hvilke konsekvenser det har for brandegenskaberne. Det skal ske ved hjælp af talrige brandtests, ligesom modellering af udvaskning og en bedre metode for accelereret ældning også er på programmet.

- Det er usandsynligt, at en enkelt af de kommende metoder og værktøjer i programmet kan give tilfredsstillende dokumentation i sig selv, men håbet er, at man kan kombinere forskellige typer data og få en samlet vurdering, der giver dækkende dokumentation, siger Simon Sköld.

Fokus på løsninger

For nuværende er brandimprægneret træ til udendørs beklædning ikke det største felt inden for byggematerialer. Men i takt med den grønne omstilling og øget fokus på bæredygtighed og biobaseret byggeri vil det efter alt at dømme vokse markant i de kommende år.

- Desuden er ambitionen, at den teknologi, vi udvikler, kan bruges på mange andre områder end facader, så man f.eks. også kan anvende den til indvendig beklædning, som er et stort område, siger Simon Sköld og fortsætter:

Ældningsprojektet handlede om standarden

Ældningsprojektets første etape, hvor DBI i samarbejde med Teknologisk Institut undersøgte standarden EN 16755 om holdbarhed af brandimprægneret træ til udendørs brug, har medført stor opmærksomhed og mange reaktioner fra byggebranchen.

- I den forbindelse er det meget vigtigt at understrege, at projektet ikke konkluderer noget generelt om træ. Projektet blev skabt for at undersøge standarden på området og for at se, om den er retvisende. Konklusionen er, at standarden er mangelfuld i forhold til at differentiere mellem ‘gode’ og ‘dårlige’ produkter, og at den bør revideres kraftigt, siger funktionsleder i DBI’s brandtestafdeling, Christian B. Andersen, og fastslår:


- Det er bestemt ikke optimalt for nogen, når der er tvivl om dokumentationen, men som GTS-institut kan vi ganske enkelt ikke sidde inde med viden om, at en standard ikke er god nok uden at gøre opmærksom på det. Træ er et fint byggemateriale, men vi skal sikre os, at vi har tilstrækkelig viden om materialet til at kunne træffe gode beslutninger, der gør brugen af træ sikker, siger han.

- Med første projekt konstaterede vi, at der er problemer med standarden. Nu ønsker vi at gå forrest for at finde løsninger i et samarbejde med producenter og rådgivere. Intentionen med hele det nye program er at hjælpe de træproducenter, som gerne vil på markedet med deres produkter. Samtidig er det en mulighed for at bidrage med at løse den samfundsopgave, der ligger i at anvende genbrugte byggevarer og sikre opretholdelse at brandtekniske egenskaber uden at udføre destruktive brandtests, siger Simon Sköld.

Simon Sköld

Simon Sköld

Research Consultant

Tlf.: 50 80 65 20

ssk@dbigroup.dk

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING