Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Undgå påbud og usikkerhed i forhold til BR18's brandsikkerhedskrav til drift, kontrol og vedligehold (DKV)

Står du med ansvaret for brandsikkerheden på din arbejdsplads, og mangler du af og til faglig sparring, er der hjælp at hente hos DBI's Brandteknisk Driftsrådgivning.


Vi hjælper med at skabe overblik over alle krav og regler, der er relevante for dig. Desuden har vi nogle effektive værktøjer, som rent praktisk sikrer, at du overholder disse krav og regler i hverdagen. På den måde sikrer du både et højt brandsikkerhedsniveau og risikerer ikke et påbud ved næste brandsyn.

Kan vi hjælpe dig?

Af BR18 fremgår det, at det formelt er bygningsejer, der bærer ansvaret for brandsikkerheden i en bygning. I praksis er det dog ofte den driftsansvarlige, der står med opgaven. Men uanset om du er driftsansvarlig hos en virksomhed, er en mindre boligforening, ejer af en virksomhed eller har ansvaret for en større portefølje af ejendomme (f.eks. kommune, kædeforretning m.m.), hjælper Brandteknisk Driftsrådgivning gerne med at holde styr på brandsikkerheden. Dermed sikres også, at gældende krav og regler overholdes, uden at der bruges unødige ressourcer og penge.

DBI’s brandteknikere har alle mange års erfaring med brandforebyggelse og overholdelse af krav og regler. De hjælper dagligt mange virksomheder, institutioner og boligforeninger med at få styr på brandsikkerheden og er derfor altid opdaterede på nyeste viden om gældende lovgivning og regler.

Du behøver således ikke have nogen brandteknisk viden for at få hjælp hos Brandteknisk Driftsrådgivning – det er det, vi er her for, og vi vil meget gerne hjælpe dig.

En akkrediteret inspektion af et brandsikringsanlæg kan ikke stå alene, når du skal leve op til brandkravene til DKV i BR18

DBI udfører akkrediterede årlige inspektioner af næsten alle typer af brandsikringsanlæg (herunder automatiske brandalarmanlæg og sprinkleranlæg). Akkrediterede inspektioner af brandalarm- og sprinkleranlæg har været et krav i mange år og kan sammenlignes med at have sin bil til syn i synshallen. Ved en akkrediteret inspektion kommer inspektøren blot i stedet til dig og ’syner’ anlægget. En inspektion af et anlæg er en kontrol af anlægget, som ikke omfatter øvrige krav til drift, kontrol og vedligehold. Det kan et DBI Brandtjek derimod klare, da det giver et overblik over de øvrige krav til brandsikkerhed og gør det nemt for dig at overholde kravene.

Læs mere

I Brandteknisk Driftsrådgivning hjælper vi dig med at:

 • Forstå, hvilke kontroller og vedligehold der skal udføres.
 • Skabe overblik over, hvem der må udføre de forskellige kontroller, og med hvilken frekvens.
 • Administrere og dokumentere det udførte.
 • Udføre den lovpligtige årlige kontrol af passiv brandsikring.

Kontakt os for at høre, hvordan vi kan hjælpe dig.

Bliv kontaktet

Brandsyn – Påbud og forbud

Det er brandvæsnet (beredskabet), der udfører brandsyn.

Brandsyn er myndighedernes kontrol af brandsikkerheden, i bygninger med særlig driftsmæssige anvendelser, eller virksomheder med produktion eller større oplag af brandfarlige væsker, gasser, eller brændbare faste stoffer.

Bygninger med særlige driftsmæssige anvendelser er fx hospitaler, plejecentre, daginstitutioner, hoteller, skoler og forsamlingslokaler til mange mennesker.


En samlet oversigt kan findes i brandsynsbekendtgørelsen

Brandsyn skal ved kontrol, vejledning, information og motivation medvirke til at risikoen for, at brande opstår, at brande breder sig, samt at skader på personer, ejendom og miljø finder sted, formindskes mest muligt, og således, at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.

Konstaterer brandvæsnet ved et brandsyn forhold, som ikke overholder kravene, kan de enten udstede forbud eller påbud.

Udstedes der forbud betyder dette forbud mod benyttelsen, indtil manglen er afhjulpet, og dette ved et opfølgende brandsyn er konstateret.

Gives der påbud skal forholdet afhjælpes inden for en nærmere fastsat frist. Efter fristens udløb og senest ved næste brandsyn skal det påses, om afhjælpning er sket.

DBI Brandtjek med årlig opfølgning kombineret med en DKV-Brandlog er ofte det bedste valg, hvis du f.eks. repræsenterer en mindre boligforening eller virksomhed.

Med DBI Brandtjek får du styr på, hvordan I overholder brandsikkerhed i ejendommen. Efter et brandtjek modtager du en udførlig rapport med resultatet af gennemgangen. Rapporten består af anvisninger i forbindelse med fejl og mangler, konkrete anbefalinger til, hvordan I forbedrer jeres brandsikkerhed, samt information om regler og gældende lovgivning.

Modsat ved DBI Brandtjek som éngangsydelsen, er du samtidig altid sikret, at dine kontroller er tilpasset og  overholder gældende lovgivning, ligesom du også slipper for selv at udføre den lovpligtige årlige kontrol af passiv brandsikring. Med DKV-Brandloggen har du et lavpraktisk og nemt værktøj til at styre, kontrollere og dokumentere jeres kontroller.

Hvem gør hvad?

At sikre et tilstrækkeligt brandsikkerhedsniveau i en bygning involverer mange parter, og det kan være svært at finde ud af, hvem der gør hvad, og om det hele nu også er nødvendigt. I både eksisterende og nyt byggeri involverer driften af brandsikkerheden følgende parter:

 • Beredskabet udfører brandsyn. Et brandsyn er et lovpligtigt tilsyn af brandsikkerheden i en bygning eller et lokale. Beredskabet udfører brandsyn på de dele af byggeriet, som er omfattet af Brandsynsbekendtgørelsen. Vær opmærksom på, at kravene til drift, kontrol og vedligehold også gælder de øvrige bygningsafsnit, der ikke er omfattet af Beredskabets brandsyn (f.eks. almindelige beboelsesejendomme, kontorer og parkeringshuse). Fejl og mangler, der konstateres ved et brandsyn, kan resultere i et påbud eller en anmærkning i brandsynsrapporten. Læs mere om brandsyn i (Bekendtgørelse om brandsyn §1).

 • DBI’s brandteknikere udfører brandtjek som rådgivning til dig. Et DBI Brandtjek er en gennemgang af brandsikkerheden og en hjælp til, hvordan du overholder alle krav til drift, kontrol og vedligehold. Med et brandtjek gennemgås både de dele af byggeriet, som er omfattet af Brandsynsbekendtgørelsen og de øvrige bygningsafsnit.

 • Akkrediteret inspektionsvirksomhed (som DBI) udfører lovpligtige årlige inspektioner af brandsikringsanlæg.

 • Certificerede installatører står for service- og vedligeholdelsesaftaler af brandsikringsanlæg.

 • Forsikringsselskaber kan stille ikke-lovpligtige krav til brandsikkerhed. Det gælder f.eks. krav til udførsel af fast certificeret el-termografering, krav vedr. vedligehold af ventilationsanlæg eller krav vedr. indretning af ladeområder.

Ydelser hos Brandteknisk Driftsrådgivning

Hos Brandteknisk Driftsrådgivning tilbyder vi rådgivning, DBI Brandtjek, DKV-Brandlog og DBI Egenkontrol. Se mere herunder.


Læs mere

Brandteknisk Driftsrådgivning

Vælger du at få brandteknisk driftsrådgivning hos DBI, får du ikke kun svar på dine konkrete spørgsmål, men også en sparringspartner, der kan hjælpe dig i spørgsmål vedr. brandsikkerhed generelt. Udfyld kontaktformularen eller ring, hvis du ønsker at lave en forespørgsel på brandteknisk driftsrådgivning.

I forhold til de gældende lovkrav i BR18 udfører vi drift, kontrol og vedligehold af brandsikkerheden hos Royal Unibrew.


”Vi har med jævne mellemrum besøg af DBI, der udfører brandtjek og inspektioner på alle brandtekniske anlæg. 

Vi oplever et rigtig godt fagligt samarbejde, en god dialog og føler os ”godt klædt på” i forhold til at opretholde brandsikkerheden i vores virksomhed.” Gitte Simonsen, Teknisk Administrator


Bliv kontaktet

DBI Brandtjek

Med et DBI Brandtjek hjælper vi fra A til Z med at overholde kravene til drift, kontrol og vedligehold (DKV). Vi sikrer overblik over, hvilke krav der gælder i den enkelte bygning, ligesom vi også hjælper med overblik over, hvilke kontroller og vedligehold man kan eller skal bruge hjælp til. Herudover får du sparring vedr. brandsikkerhed i hverdagen.


DBI Brandtjek kan enten købes som en éngangsydelse eller som en fast ydelse med årlig opfølgning. Fordelen ved årlig opfølgning er, at DBI Brandtjek dermed inkluderer den lovpligtige årlige kontrol af passiv brandsikring, som man ellers selv er forpligtet til at få udført.


Læs mere

DKV-Brandlog

Med DKV-Brandlog får du i et ringbind et nemt og lavpraktisk værktøj til at styre, udføre og dokumentere drift, kontrol og vedligehold (DKV). DKV-Brandlog egner sig bl.a. til mindre virksomheder eller boligforeninger, hvor et digitalt system ikke giver et ekstra udbytte.

I nogle tilfælde kan DKV-Brandloggen også være relevant for større virksomheder eller boligforeninger, en kædebutik eller et ejendomsinvesteringsfirma, hvis de udførende driftsfolk ikke har adgang til eller ikke ønsker at benytte et digitalt system til at styre, udføre og dokumentere deres kontroller. Her er DKV-Brandloggen det ideelle valg.

Følges anvisningerne i DKV-Brandloggen, er man sikker på at overholde gældende lovkrav til drift, kontrol og vedligehold af brandsikkerheden.

DBI Egenkontrol

Med DBI Egenkontrol får du et digitalt værktøj, der gør det nemt, effektivt og fleksibelt at planlægge, kontrollere og dokumentere egenkontroller. Værktøjet giver et samlet overblik og gør det let at efterleve kravene til drift, kontrol og vedligehold.

DBI Egenkontrol-systemet kan også benyttes til andre typer af rutinemæssige kontrolopgaver, f.eks. billog, leverandørtjek m.m.


Læs mere    

Passiv brandsikring
– hvad er det?

Alt byggeri er også udstyret med passiv brandsikring, som er den sikkerhed, der er indbygget i bygningen. Den passive brandsikring sikrer at, flugtvejsforholdene er tilpasset brugen af bygningen, og opdeling i brandmæssige enheder for at forhindre spredning af røg og brand, samt sikrer at brandvæsnet kan bekæmpe brand i bygningen.

Læs mere    

Hvilken ydelse skal jeg vælge?

Du behøver ikke på forhånd at vide, hvilken ydelse eller løsningsmodel du har brug for, for at kunne rette henvendelse til os. Sammen gennemgår vi de konkrete udfordringer og opgaver, du måtte have brug for hjælp til, hvorefter vi hjælper med at finde den løsning, der passer bedst til dine behov.

De typiske kombinationsordninger er:

Læs mere

DBI Brandtjek med årlig opfølgning og DBI’s DKV-Brandlog

DBI Brandtjek med årlig opfølgning kombineret med en DKV-Brandlog er ofte det bedste valg, hvis du f.eks. repræsenterer en mindre boligforening eller virksomhed.

Med DBI Brandtjek får du styr på, hvordan I overholder brandsikkerhed i ejendommen. Efter et brandtjek modtager du en udførlig rapport med resultatet af gennemgangen. Rapporten består af anvisninger i forbindelse med fejl og mangler, konkrete anbefalinger til, hvordan I forbedrer jeres brandsikkerhed, samt information om regler og gældende lovgivning.

Modsat ved DBI Brandtjek som éngangsydelsen, er du samtidig altid sikret, at dine kontroller er tilpasset og  overholder gældende lovgivning, ligesom du også slipper for selv at udføre den lovpligtige årlige kontrol af passiv brandsikring. Med DKV-Brandloggen har du et lavpraktisk og nemt værktøj til at styre, kontrollere og dokumentere jeres kontroller.

DBI Brandtjek med årlig opfølgning og DBI Egenkontrol

Brandtjek med DBI Egenkontrol er den ideelle løsning for dig, der har ansvaret for større og/eller flere ejendomme. 

Brandtjekket afdækker, hvordan I overholder BR18-kravene til drift, kontrol og vedligehold (DKV), og med DBI Egenkontrol får I på baggrund af brandtjekket opsat jeres kontroller digitalt, så de derefter kun skal driftes og logges i DBI Egenkontrol.

Efter et brandtjek modtager du samtidig en udførlig rapport med resultatet af gennemgangen. Rapporten består af anvisninger i forbindelse med fejl og mangler, konkrete anbefalinger til, hvordan I forbedrer jeres brandsikkerhed, samt information om regler og gældende lovgivning.


Med DBI Brandtjek og DBI Egenkontrol tilvælges ofte en årlig opfølgning, så du altid er sikret, at dine kontroller er tilpasset og overholder gældende lovgivning. Dermed slipper du også for selv at udføre den lovpligtige årlige kontrol af passiv brandsikring. 

DBI Brandtjek som éngangsydelse

DBI Brandtjek som éngangsydelse er det rette valg, hvis du har brug for at få opdateret brandsikkerheden, f.eks. i forbindelse med køb eller salg af en ejendom. Efter et brandtjek modtager du en rapport med resultatet af gennemgangen. Rapporten består af anvisninger i forbindelse med fejl og mangler, konkrete anbefalinger til, hvordan I forbedrer jeres brandsikkerhed, samt information om regler og gældende lovgivning.

DBI Egenkontrol uden DBI Brandtjek

DBI Egenkontrol uden forudgående brandtjek er relevant for dig, som måske tidligere har fået udført DBI Brandtjek uden at tilkøbe DBI Egenkontrol. Eller dig, der på anden vis har fået afdækket, hvordan I overholder BR18-kravene til DKV, men stadig mangler et centralt værktøj, der giver et samlet overblik og samtidig er lettere at dele på tværs af medarbejdere, bygninger m.m. med bruger- og rettighedsstyring.

Vær i øvrigt opmærksom på, at I uden DBI Brandtjek med årlig opfølgning selv skal stå for udførelsen af den lovpligtige årlige kontrol af passiv brandsikring.

Vil du gerne vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig?


Udfyld nedenstående kontaktformular, så kontakter vi dig hurtigst muligt, så vi sammen kan afdække, hvordan vi bedst hjælper jer med brandsikkerheden. Haster det, eller har du spørgsmål, er du selvfølgelig altid velkommen til at ringe til os på nedenstående telefonnumre.

 

Relevante links

 1. Bygningsreglementet BR18
 2. Vejledning til BR18 kapitel 5 – brand
 3. Vejledning til BR18 kapitel 5 – brand, Rettelsesblad af 1/1 2024
 4. Beredskabsstyrelsen – Regler for gasser, brandfarlige væsker, faste brændbare stoffer, m.m.

Læs mere

Kontaktformular

Firma*
Navn*
E-mail*
Telefonnummer*
Jeg vil gerne vide mere om mine muligheder med (sæt gerne flere krydser):
Kommentarer:
* Skal udfyldes

Kontaktoplysninger

Lars Thomsen
Lars Thomsen Key Account Manager Offentlige kunder
Jørgen Christensen
Jørgen Christensen Key Account Manager Anlægsejere og facility management
Kontakt
Brandteknisk Driftsrådgivning

Find en brandtekniker tæt på dig

DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre

Tlf. 36 34 90 00
E-mail: dbi@brandogsikring.dk


Relaterede kurser

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING