Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Tilbage

Vejledning 31, Brandtætninger - UDGÅET!!!

2. udgave. April 2005
72 sider

Du kan købe vejledningen som e-bog hos Molio her .

Vigtigt information til vejledning 31:
DBI vejledning 31 er ikke opdateret i forhold til BR18. Brugerne af vejledningen skal være opmærksom på, at der kan være løsningseksempler, der ikke umiddelbart lever op til funktionskravene i BR18. Vejledningen kan i forbindelse med den brandtekniske dokumentation benyttes som inspiration, herunder i forbindelse med fravigelsesbehandling i det konkrete byggeri. Indgår løsningseksemplerne som en del af den brandtekniske dokumentation i et konkret byggeri, er det brugeren af vejledningens ansvar, at den samlede brandtekniske dokumentation lever op til kravene i BR18.


Anvendelse:

Brandteknisk Vejledning 31 finder anvendelse efter bygningsreglementet 2018, såfremt den certificerede brandrådgiver anvender denne i den brandtekniske projektering af bygningen. Bruger skal være opmærksom på, at vejledningen ikke er opdateret med henvisning til og omtale af det system for brandsikring, som er indført med BR18. Der pågår pt. et revisionsarbejde af vejledningen for blandt andet at ajourføre denne, dels pga. ændringer i bygningsreglementet og dels pga. ny viden.


Brandteknisk vejledning 31 er således stadig gældende, men det påhviler brugere af vejledningen at vurdere, i hvilket omfang eksemplerne er tilstrækkelige for det konkrete byggeri i henhold til BR18”.


Indledende beskrivelse:
Manglende eller utætte brandtætninger er ofte årsag til, at brande får et uacceptabelt og unødvendigt stort omfang, hvor tab af menneskeliv, produktionsanlæg eller maskiner kan være nogle af konsekvenserne.

I denne vejledning er samlet god praksis om valg, udførelse samt vedligeholdelse af brandtætninger til kabler, rør, ventilationskanaler og lignende.

Formålet med brandmæssig opdeling af en bygning i brandceller og brandsektioner er at nedsætte personrisikoen samt begrænse de materielle skader i tilfælde af brand.

Effektiviteten af opdelingen er bl.a. afhængig af, at der er udført brandtætning omkring alle installationsgennemføringer i de brandklassificerede bygningsdele, såsom vægge og etageadskillelser, således at de pågældende bygningsdele er brandmæssigt intakte, også ved gennemføringerne.

Desværre er brandtætninger ofte et svagt led i den brandmæssige opdeling, hvilket kan skyldes anvendelse af et mindre velegnet system, manglende omhu ved monteringen af brandtætningerne eller manglende vedligeholdelse. Endelig ses det ofte, at brandtætninger helt mangler, f.eks. efter at der er udført ændring af installationer.

I vejledningen behandles de forhold, som skal overvejes ved valg af tætningssystem samt forhold vedrørende den løbende vedligeholdelse, således at den optimale løsning kan vælges. Herved sikres det, at formålet med etablering af brandtætninger - intakte brandadskillelser - opfyldes i størst muligt omfang.

Vejledningen behandler brandtætning omkring rør m.v. samt brandtekniske tiltag i forbindelse med vand- og afløbsrør af brændbare, normalt antændelige materialer i etageboligbyggeri.

Vejledningen behandler ikke brandtætning af gennemføringer, hvorigennem der transporteres emner, for eksempel på et transportbånd. Ved brandsikring af sådanne gennemføringer henvises til DBI's Brandteknisk vejledning 26 "Branddøre og Brandporte", afsnit 3.4, Brandlemme.

Vejledningen er behandlet af et teknisk udvalg, som har indstillet til DBI, at vejledningen udsendes i den foreliggende form.

Tegninger til beskrivelse af brandbeskyttelse af plastafløbsrør er stillet til rådighed af BPS-Centret og stammer fra BPS-publikation 80, VVS-detaljer - brandbeskyttelse af afløbsledninger af plast.

Tegninger til beskrivelse af eldåser i vægge er stillet til rådighed af Gyproc A/S og stammer fra Gyproc Håndbogen.

I 1998 udkom 1. udgave af Brandteknisk vejledning 31 "Brandtætninger". Bl.a. på grund af indførelse af det nye europæiske system for klassifikation af byggevarer og bygningsdele er der foretaget en begrænset revision af vejledningen til denne 2. udgave.

I afsnit 3 og i afsnit 5 er der for brandklasserne benyttet de nye europæiske brandklasser med de hidtidige danske brandklasser i firkantet parentes.
DKK 303,00
(medlem)

DKK 339,00
(ikke medlem)

DBI Vejledning 31, Brandtætninger
Varenummer: 1131

Relaterede produkter

DBI Vejledning 38
Vejledning 38, Brandbekæmpelsesudstyr
1. udgave. November 2014
98 sider

Læs mere
KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV