Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Leveringsbetingelser for DBI undersøgelse

Generelt
DBI’s undersøgelsesafdeling er akkrediteret af DANAK (Reg. nr. 9035) til undersøgelses - ydelser, der opfylder kravene i DS/EN ISO/IEC 17020 og akkrediteringsordningen. Undersøgelserne vil blive udført i overensstemmelse med DBI’s kvalitetssystem.

Rekvirenten er forpligtiget til at acceptere, at DANAK kan deltage i undersøgelsen alene med det formål at kontrollere undersøgelsesafdelingens arbejde, dette sker uden ekstra omkostninger for rekvirenten.

Levering
Undersøgelsen

 • Undersøgelsen igangsættes i henhold til aftale med rekvirenten (aftalen kan være mundtligt eller skriftligt)


Rapportering

 • Rapporten udarbejdes og fremsendes elektronisk i PDF-format til rekvirenten hurtigst muligt, dog senest 8 uger efter undersøgelsens udførelse
 • Rapporten kan, mod honorar, sendes i papirversion, hvis rekvirenten ønsker det
 • Eventuelt indhentede rapporter, bedømmelser m.m. fra fx akkrediteret laboratorium, særlige sagkyndige eller andre, vedlægges rapporten som selvstændige bilag
 • Efter skriftlig anmodning fra rekvirenten, og mod honorar, kan der fremsendes kopi af rapporten med evt. bilag til tredje part


Arkivering
Det er undersøgelsesafdelingens ansvar, at alt materiale, beskrivelser, rapporter og tegninger opbevares i ti år.

Hjemtagne/tilsendte effekter bortskaffes 90 dage efter rapportens udstedelsesdato. Hvis rekvirenten har anmodet om at effekter skal opbevares i mere end 90 dage, vil der blive opkrævet honorar herfor. Honoraret er pr. måned og der opkræves for minimum 3 måneder. Honoraret vil blive fastsat individuelt, varierende efter effekternes beskaffenhed og omfang.

Fakturering

 • Faktura sendes, når rapporten er fremsendt til rekvirenten
 • Delfakturering kan forekomme, hvis opgaven overstiger kr. 50.000 eller ikke er afsluttet inden for 8 uger efter undersøgelsesdatoen


Udgifter / udlæg

 • For opgaver i Danmark (brofaste øer) er transportudgifter inkluderet i timeprisen. Evt. udgifter til fly eller færge afregnes med faktiske afholdte udgifter
 • Transportudgifter i forbindelse med opgaver i udlandet, herunder Grønland og Færøerne, afregnes med de faktiske afholdte udgifter
 • Hvis opgaver medfører overnatning, kan der afregnes faktiske udgifter til forplejning og logi
 • Der afregnes et miljøtillæg, dækkende beskyttelsesudstyr i form af filtermasker, engangsdragter handsker m.m.
 • Anvendes særligt udstyr fx lift, stillads og lign. til undersøgelsen, afregnes de faktiske udgifter hertil
 • Ved udlæg kan der opkræves et administrations gebyr på 4 %


Betalingsbetingelser

 • Betalingsbetingelser er netto kontant + 30 dage
 • Hvis der skriftligt er aftalt længere kredittid, fremgår det af fakturaen. For forlængelse af kredit beregnes et gebyr på 2 % af fakturabeløbet
 • Ved for sen betaling beregnes rente efter Nationalbankens udlånsrente + 7 %
 • Ved manglende betaling fremsendes betalingspåkrav. Betalingspåkravet er pålagt et gebyr. Såfremt betalingen ikke finder sted indenfor betalingspåkravets frist overdrages den udestående betaling til inkasso uden yderligere varsel


Ansvar
DBI’s undersøgelsesafdeling har ansvaret for:

 • At undersøgelsen sker i overensstemmelse med DBI’s kvalitetssystem.
 • At alle informationer af betydning for undersøgelsesresultatet indgår i arkivmaterialet
 • At alle oplysninger og informationer vedrørende undersøgelsen behandles fortroligt og opbevares på betryggende måde
 • At resultatet af undersøgelsen udelukkende udleveres til kunden, medmindre kunden skriftligt anmoder om at kopi sendes til tredjepart
 • At informere rekvirenten/afstå fra en opgave, såfremt opgaven vil medføre habilitetsproblemer

Rekvirenten har ansvaret for: 

 • At sende skriftlig anmodning evt. som e-mail
 • At give alle relevante og nødvendige oplysninger til brug for undersøgelsen, ligesom rekvirenten indestår for at oplysningerne er korrekte.
 • At indhente tilladelse fra ejer eller bruger, når det er nødvendigt
 • At DBI har lovlig adgang til brandstedet


Fortrolighed
DBI’s kvalitetssystem sikrer fortrolighed af informationer opnået ved undersøgelser på alle niveauer af organisationen.

DBI kan retsmæssigt blive pålagt at videregive oplysninger.

Hvis der anvendes underleverandører fx ekspertudtalelser, laboratorieundersøgelser eller lignende, vil underleverandøren som hovedregel være akkrediteret. Hvis den pågældende ydelse ikke er akkrediteret, skal leverandøren underskrive en fortrolighedserklæring med DBI.

Sideløbende med undersøgelsen, indsamles data til statistisk grundlag for præventive foranstaltninger, identificering af farlige produkter mm.

Forsikring
DBI’s erhvervsansvarsforsikring dækker det erstatningsansvar, som DBI måtte pådrage sig under udøvelsen af DBI’s undersøgelsesydelser.

Erstatningskravet skal være rejst og anmeldt overfor DBI senest seks måneder efter undersøgelsens rapport- eller fakturadato.

DBI kan ikke pålægges erstatningsansvar for skader, der ikke er omfattet af DBI’s erhvervsansvarsforsikring.

DBI påtager sig intet ansvar for indirekte skader og driftstab.

DBI’s erstatningsansvar begrænser sig til 3 x honorarets størrelse.

Tvistigheder
Klager skal fremsættes skriftligt og behandles i overensstemmelse med DBI’s kvalitetssystem.

Evt. efterfølgende tvister afgøres efter dansk ret og ved dansk domstol.

Læs mere
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING